12752286_1027110893996861_1966610866_o

           Хууль зүйн туслалцааны төв ньтөлбөрийн чадваргүй яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах, тэдэнд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэй төрийн байгууллага юм.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагааны тайлан.

Байгууллагын үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн ил тод байдал.

Хууль зүйн туслалцаа хүссэн өргөдөл болон холбогдох маягтууд .

Байгууллагын өргөдөл гомдлын мэдээ сар бүрээр.

      Санал, хүсэлт гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно.

   Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно.