/2019-01-07 12:17:00/

ТӨСӨВ/ГҮЙЦЭТГЭЛ


Шилэн дансны мэдээлэл энд дарна уу

2018 оны 8 дүгээр сарын нэмэлт санxүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2018 оны 8 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 7 дугаар сарын нэмэлт санxүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 7 дyгaaр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 6 дугаар сарын нэмэлт санxүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 6 дyгaaр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 5 дyгaaр сарын нэмэлт санxүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2018 оны 5 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 4-дүгээрсарын нэмэлт санxүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 3 дугаар сарын нэмэлт санxүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 1 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

ХЗТТ-ийн төсвийн зарлагын 2017 оны хуваарилалт.

2016 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 08 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 07 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 06 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 05 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 03 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 02 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

ХЗТТ-ийн төсвийн зарлагын 2016 оны хуваарилалт.

2015 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл.

2015 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл.

2015 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл.

2015 оны тодотгосон төсөв. татах 

2015 оны төсвийн хуваарь. татах

2015 оны төсвийн хуваарийн өөрчлөлт. татах

2015 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл. татах 

2015 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэл.  татах

2015 оны 2 улиралын төсвийн гүйцэтгэл. татах 

2014 оны 1 улирлын төсвийн гүйцэтгэл. татах

2018 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 1 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

ХЗТТ-ийн төсвийн зарлагын 2017 оны хуваарилалт.

2016 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 08 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 07 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 06 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 05 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 03 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 02 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

ХЗТТ-ийн төсвийн зарлагын 2016 оны хуваарилалт.

2015 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл.

2015 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл.

2015 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл.

2015 оны тодотгосон төсөв. татах 

2015 оны төсвийн хуваарь. татах

2015 оны төсвийн хуваарийн өөрчлөлт. татах

2015 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл. татах 

2015 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэл.  татах

2015 оны 2 улиралын төсвийн гүйцэтгэл. татах 

2014 оны 1 улирлын төсвийн гүйцэтгэл. татах

2018 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 1 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

ХЗТТ-ийн төсвийн зарлагын 2017 оны хуваарилалт.

2016 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 08 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 07 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 06 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 05 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 03 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 02 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

ХЗТТ-ийн төсвийн зарлагын 2016 оны хуваарилалт.

2015 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл.

2015 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл.

2015 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл.

2015 оны тодотгосон төсөв. татах 

2015 оны төсвийн хуваарь. татах

2015 оны төсвийн хуваарийн өөрчлөлт. татах

2015 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл. татах 

2015 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэл.  татах

2015 оны 2 улиралын төсвийн гүйцэтгэл. татах 

2014 оны 1 улирлын төсвийн гүйцэтгэл. татах

ОНЦЛОХ мэдээ


Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд