Байгууллагын тайлан

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид 2017 онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн [...]

ХЗТТ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид 2017 оны гуравдугаар улиралд дараах [...]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН САЛБАРУУДЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид 2017 оны эхний хагас жилд дараах ажлыг [...]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

  Нэг. Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх [...]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2016 онд Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн [...]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

   Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбарын улсын өмгөөлөгчид 2016 оны эхний хагас жилд [...]

2015 оны 1 дүгээр улирлын тайлан

Хууль зүйн туслалцааны төв нь улсын хэмжээнд нийт 31 салбар /нийслэлийн 8 дүүрэг, 20 [...]

2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХИЙСЭН АЖЛЫН [...]

2014 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Хууль зүйн туслалцааны төв нь улсын хэмжээнд нийт 31 салбар /20 аймаг, нийслэлийн 8 [...]

2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Хууль зүйн сайд, Сангийн сайд нарын хамтарсан 2015 оны 04 сарын 23-ны өдрийн А/85/95 дугаар [...]