Өргөдөл гомдлын мэдээ

2017 ОНД ИРГЭДЭЭС ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ [...]

2016 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын мэдээ

Хууль зүйн туслалцааны төвд иргэд, байгууллагаас 2016 оны 3-р улиралд нийт 2392 өргөдөл, [...]

2016 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ

Хууль зүйн туслалцааны төвд иргэд, байгууллагаас 2016 оны 3-р улиралд нийт 2392 өргөдөл, [...]

2016 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ

Хууль зүйн туслалцааны төвд иргэд, байгууллагаас 2016 оны 2-р улиралд нийт 1787 өргөдөл, [...]

2016 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ

Хууль зүйн туслалцааны төвд иргэд, байгууллагаас 2016 оны 1-р улиралд нийт 1276 өргөдөл, [...]