ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид 2017 онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд:
Төвийн салбарын улсын өмгөөлөгчид 2017 онд эрэгтэй 3442, эмэгтэй 3099, нийт 6659 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажилласан.
2687 эрүүгийн хэргийн 2904 холбогдогчид өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлснээс 1732 хэргийг шүүхээр, 188 хэргийг шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлүүлсэн байна. Үүнээс төлбөрийн чадвартай болох нь тогтоогдсон 153, харьяаллын биш 57, өмгөөлөгчөөс татгалзсан 12, бусад шалтгаанаар 34 нийт 256 хэргийн холбогдогчид өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзаж, 511 хэрэг шийдвэрлэх шатандаа явж байна.

2017 оны жилийн эцсийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ холбоос дээр дарж хүлээн авна уу.