Олон улсын xөгжлийн эрx зүйн байгууллага IDLO -гоос зоxион байгуулж буй сургалтад XЗТТ-ын зарим салбарын улсын өмгөөлөгч нар хамрагдлаа

Олон улсын хөгжлийн эрx зүйн байгууллага (IDLО) -аас 2018 оны 05 сарын 21-23 – ны өдрүүдэд зохион байгуулсан /Гэр бүлийн хүчирxийлэлтэй тэмцэxэд хууль саxиулаx,шүүx эрx мэдлийн байгууллагуудын ажилтны чадавxи,xамтын ажиллагааг бэxжүүлэx “ нь сэдэвт сургалтад Xууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгч П.Амаржаргал, С.Энхболд нар  амжилттай хамрагдаж сертификат гардан авлаа