Засгийн газрын 2018 оны албан даалгавар

Засгийн газрын 2018 оны 31 дугээр хуралдааны тэмдэглэгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө