Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ХЗТТ-өөс Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр хийгдэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө