Butets

Төвийн удирдлага:

Захирал:

    Төвийн захирлыг Хууль зүйн сайд томилно. Захирал нь Төвийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, төв болон салбарын ажлын чиглэл, төлөвлөгөөг батлах, тайланг сонсох, тэдгээрийн үйл ажиллагааны жигд, хэвийн байдлыг хангахад чиглэсэн чиглэл, шийдвэр гаргана. Захирал нь төвийн ажлын албаны дарга бөгөөд улсын өмгөөлөгч болон ажлын албаны ажилтнуудыг томилж, чөлөөлнө.

Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга:

    Төвийн өдөр тутмын дотоод ажлыг хариуцан зохион байгуулж, төлөвлөгөөний биелэлтэд захиргааны хяналт тавих, төвийн боловсон хүчин, хүний нөөцийн асуудлыг захиргаанаас баримталж буй бодлогод нийцүүлэн салбарын онцлогт тохируулан боловсруулж шийдвэрлүүлэх, дээд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих, үр дүнг тайлагнах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Захирлын түр эзгүйд орлох үүрэгтэй.