Ажлын алба:

    Төвийн ажлын алба нь улсын өмгөөлөгчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба салбаруудыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

  Албан тушаал Орон тоо Чиг үүрэг Холбоо барих
1. Захирал 1   7000-4020

uranbolor@lac.gov.mn

2. Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 1  Хууль зүйн туслалцааны төвийн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэшлийн үндсэн дээр дэмжин ажиллах, төвийн захирлыг бүх талын дэмжлэгээр шуурхай хангах замаар үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэх; 7000-4021

bariashirsuren@lac.gov.mn

3. Хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1  Төвийн хүний нөөцийн талаар баримтлах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын үйл ажиллагааг хэвийн жигд явуулах нөхцөл, бололцоогоор хангуулах, нийгмийн баталгааг хангах зорилтыг хэрэгжүүлэх, албан хаагчдад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохих журмын дагуу зохион байгуулах; 7000-4030

shinechimeg@lac.gov.mn

4. Захирлын туслах, бичиг хэргийн ажилтан 1 Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах бэлтгэлийг хангах, ажлын цагийн хуваарийг зохицуулах, шуурхай байдлыг хангах, өгсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, иргэд байгууллага, албан тушаалтныг уулзуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах,
Албан баримт, бичгийн хөтлөлт, бүртгэл хяналтыг гүйцэтгэх, архивын баримтын хадгалалт хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэх, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулах, өргөдөл гомдлыг бүртгэх, хариуцсан ажилтанд шилжүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;
7000-4020

bolormaa.ts@lac.gov.mn

info@lac.gov.mn

5. Сургалт, сурталчилгаа, мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн 1 Улсын өмгөөлөгчийн холбогдох сургалтыг зохион байгуулах, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, сургалттай холбоотой гарын авлага бэлтгэх, сургалтын менежментэд туслалцаа үзүүлэх, төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлын талаар олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах; 7000-4030

munkhmisheel@lac.gov.mn

6. Бүс хариуцсан мэргэжилтэн 2 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хууль, Хууль зүйн туслалцааны төвийн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тодорхой бүсийн хүрээнд төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулахад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй; 7000-4030

khurelkhuu@lac.gov.mn,

tuvshintsengel@lac.gov.mn

7. Гадаад харилцаа хууль тогтоомж хариуцсан мэргэжилтэн 1 Байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлж бэхжүүлэх, ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллагын туршлагыг судлах, нэвтрүүлэх, шинээр батлагдсан хууль тогтоомж болон эрх зүйн талаарх мэдээллийг цаг тухайд нь бэлтгэх; 7000-4030

batbayar@lac.gov.mn

8.  Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 1 Төвийн хүний нөөцийн талаар баримтлах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын үйл ажиллагааг хэвийн жигд явуулах нөхцөл, бололцоогоор хангуулах, нийгмийн баталгааг хангах зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохих журмын дагуу зохион байгуулах; 7000-4030

gerelmaa@lac.gov.mn

9.  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 1  Хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төсөл, тус төвийн чиг үүрэгтэй холбогдон гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд дүгнэлт өгч, зөвлөмж гаргах, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг нэгтгэх, байгууллагын болон ажлын албаны тайлан, төлөвлөгөөг нэгтгэх, биелэлтийг гаргах, статистик мэдээ гаргах, захирлын тушаал шийдвэрийн биелэлтийг нэгтгэх; 7000-4030

chimedregzen@lac.gov.mn

10. Ахлах нягтлан бодогч 1  Төвийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад, санхүү, аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх, нягтлан бодох болон санхүүгийн үйл ажиллагаа, бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих, тайлан, төсөв гаргах, байгууллагын аж ахуйн хангалт, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино; 7000-4031

khajidmaa@lac.gov.mn

11. Нярав 1  Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах аж ахуй, материалын үйлчилгээ үзүүлэх, тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, эд аж ахуйн бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, хамгаалалт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, эмх цэгц, тохижилт, харуул хамгаалалтын ажиллагааг зохион байгуулах хяналт тавих; 7000-4031

munkh-erdene@lac.gov.mn