ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/2014-2017/

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

1.1. Оршил

 

Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хууль зүйн сайдын бодлого, үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд төлбөрийн чадваргүй иргэдийн эрхийг хамгаалах, төрөөс хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, хууль зүйн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, хүний эрхийг хамгаалах, хууль зүйн туслалцааны удирдлага, бүтэц, тогтолцоо, чанар, үр нөлөөг олон улсын жишигт хүргэх, төрийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар хангахад Хууль зүйн туслалцааны төвийн /цаашид “төв” гэх/ үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө /цаашид “хэтийн төлөвлөгөө” гэх/ чиглэнэ.

1.2. Үндэслэл

Хэтийн төлөвлөгөө нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Засгийн газрын тухай, Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай, Төрийн албаны тухай, Төсвийн тухай, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/32 дугаар тушаалаар баталсан “Хууль зүйн туслалцааны төвийн дүрэм” болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамд үндэслэсэн болно.

1.3. Хууль зүйн туслалцааны төвийн эрхэм зорилго

 

Төвийн эрхэм зорилго нь иргэдийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах болон хууль дээдлэх, хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө тэгш байх зарчмыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

1.4. Эрхэмлэх зарчим

  • хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалан хүндэтгэх;
  • шуурхай, бүрэн, тууштай байх;
  • хүртээмжтэй байх;
  • нууцыг чанд хадгалах.

1.5. Төвийн үүрэг, хариуцлага

 

Төв нь Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн хэрэгжилтийг холбогдох дээд байгууллага, удирдлагын өмнө хариуцан тайлагнаж, эрүүгийн хэрэгт холбогдсон төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, иргэдэд сургалт, сурталчилгаа хийх үйл ажиллагааг зохистой удирдан зохион байгуулна.

 

1.6. Орчны шинжилгээ

 

Дотоод орчин
Давуу тал

 


Сул тал
·         Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчийн эрхийг хамгаалах, төрөөс үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх зорилго тодорхой;

·         Төвийн бүтэц, зохион байгуулалт цомхон;

·         Төвийн салбар бүх дүүрэг, аймаг болон зарим суманд байрладаг учраас тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдэд шуурхай хүрч үйлчлэхэд цаг хугацаа, орон зайн бэрхшээл бага;

·         Хууль зүйн туслалцааг үзүүлэх мэргэшсэн өмгөөлөгчдийн баг бүрдсэн.

·         Чадварлаг боловсон хүчнийг тогтвортой ажиллуулах эдийн засаг, нийгмийн хөшүүрэг хангалтгүй; /Улсын өмгөөлөгчийн ажиллах нөхцөл, баталгаа дутагдалтай/;

·         Хүн амын нягтаршил, гэмт хэргийн гаралтаас шалтгаалан улсын өмгөөлөгч нарын ажлын  жигд бус ачааллаас үйл ажиллагааны чанарт шууд нөлөөлөх нөхцөл байдал үүсэх;

·         Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн байдал, улсын өмгөөлөгчийн ажил үйлчилгээний чанарт бүрэн хяналт тавих боломжгүй;

·         Ажлын байрны нөхцөл, стандарт, техник тоног төхөөрөмжийн дутагдал;

Гадаад орчин
Боломж

 


Эрсдэл
·         Эрх зүйн орчин бүрдсэн, бодлого тодорхой;

·         Ажлын албаны мэргэжилтэн, улсын өмгөөлөгчид, өмгөөлөгчийн туслахуудыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах;

·         Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;

·         Техник технологийн дэвшил, хөгжил;

·         Нийгэм, эдийн засгийн сул дорой байдал, ядуурал, ажилгүйдэл, шилжилт хөдөлгөөний өсөлтөөс үүдэн ачаалал ихсэх;

·         Гэмт хэргийн гаралт;

·         Бусад хуулийн байгууллагуудтай ажлаа уялдуулж зохицуулахад учирдаг бэрхшээл;

·         Улс төрийн байдлаас хамаарч мэргэжлийн байгууллагын удирдлага, бүтэц зохион байгуулалт алдагдах, үйл ажиллагаа доголдох магадлалтай;

 

1.7. Стратегийн удирдлага, зохицуулалтын хэрэгцээний эх үүсвэр

 

Төвийн стратегийн удирдлага, зохицуулалтын хэрэгцээний эх үүсвэр буюу үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчид:

 

strat-udird-zorilt

 

 

Хоёр. Хууль зүйн туслалцааны төвийн стратегийн зорилт, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

 

2.1. Төвийн эрхэм зорилгод хүрэхэд 2014-2016 онд дараах стратегийн зорилтуудыг тавьж, холбогдох арга хэмжээг тухай бүр шуурхай авч ажиллана. Үүнд:

 

  • Стратегийн зорилт 1.Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон төлбөрийн чадваргүй яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангаж, мэргэшсэн өмгөөлөгчийн үйлчилгээг шуурхай, үр дүнтэй үзүүлэх.

 

  • Стратегийн зорилт 2.Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад бусад байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах.

 

  • Стратегийн зорилт 3.Байгууллагын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн бэхжүүлэхэд төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, төсөв, хөрөнгө оруулалтыг зөв зохистой төлөвлөх, улсын өмгөөлөгчийн үйлчилгээний чанар, өгөөж, хүртээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.

 

  • Стратегийн зорилт 4.Дотооддоо хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, харилцан дэмжлэг үзүүлэх; гадаадын ижил төстэй чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, харилцан туршлага солилцож, олон улсын стандарт, жишгийг нэвтрүүлэх.

 

2.2. Стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ:

 

Стратегийн зорилт Арга хэмжээ
 

 

Стратегийн зорилт 1.Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон төлбөрийн чадваргүй яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангаж, мэргэшсэн өмгөөлөгчийн үйлчилгээг шуурхай, үр дүнтэй үзүүлэх.

 

 

 

1.1

 

 

Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээ бүхий мэргэшсэн, тогтвортой ажиллах, төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх чин хүсэл эрмэлзлэл бүхий хуульчийг улсын өмгөөлөгчөөр шалгаруулан ажиллуулах

 

 

1.2

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид улсын өмгөөлөгчөөс өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх

 

 

1.3

 

Улсын өмгөөлөгчийн үйл ажиллагааны чанар, үр нөлөөг сайжруулахад чиглэсэн шалгуур, үзүүлэлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэх

 

 

Стратегийн зорилт 2.Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад бусад байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах.

 

 

2.1

 

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

 

 

2.2

 

Хууль сурталчлах чиг үүрэг бүхий төрийн болон төрийн бус байгууллага болон хэвлэл, мэдээлэл, орон нутгийн Засаг даргын Тамгын газар зэрэг байгууллагуудтай хамтран иргэдэд эрх зүйн анхан шатны мэдээлэл, лавлагаа, зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгааны ажлыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах

 

Стратегийн зорилт 3.Байгууллагын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн бэхжүүлэхэд төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, төсөв, хөрөнгө оруулалтыг зөв зохистой төлөвлөх, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.

 

 

3.1

УИХ, Засгийн газар, Хууль зүйн яам зэрэг дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах
 

 

3.2

 

Байгууллагын хэтийн болон өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай, дүрэм, журам, хөтөлбөрийг боловсруулан баталж, хэрэгжүүлэх

 

 

 

3.3

 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч, хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх

 

3.4 Улсын өмгөөлөгчид, өмгөөлөгчдийн туслах, Ажлын албаны мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх давтан сургалтанд тогтмол хамруулах

 

3.5

 

Төсвийн шууд захирагчийн төсвийн урсгал, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг  төлөвлөх, зориулалтын дагуу  зарцуулах, тайлагнах, ажил, үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах

 

3.6 Байгууллагын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөний дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг дээд газарт хүргүүлэх
 

Стратегийн зорилт 4.Дотооддоо хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, харилцан дэмжлэг үзүүлэх; гадаадын ижил төстэй чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, харилцан туршлага солилцож, олон улсын стандарт, жишгийг нэвтрүүлэх.

 

 

 

4.1

 

Хууль хяналтын болон бусад байгууллага, албан тушаалтантай хамтран ажиллах чиг үүргийн уялдаа холбоог судлах,иргэдийн эрхийг хамгаалахад хэрхэн үр дүнтэй харилцан ажиллах болох талаар санал солилцож, хэрэгжүүлэх

 

 

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, зээл тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр, төслүүдэд хамрагдах, олон улсын хурал, зөвлөгөөнд оролцох, гадаад байгууллагаас үр ашигтай туршлагыг нэвтрүүлэх

 

Төвийн үйл ажиллагааны стратегийн загвар:

strateg-zorilt