Хууль зүйн туслалцааны төвийн дүрэм

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

Хууль зүйн туслалцааны төвд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам

Хууль зүйн туслалцааны төвийн албан хэрэг хөтлөлтийн журам

Хууль зүйн туслалцааны төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам