Xууль зүйн туслалцааны төвийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Хууль зүйн туслалцааны төвийн дүрэм

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

Хууль зүйн туслалцааны төвд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам

Хууль зүйн туслалцааны төвийн албан хэрэг хөтлөлтийн журам

Хууль зүйн туслалцааны төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Алба-хаагчдын-нийгмийн-баталгааг-хангах-хөтөлбөр

Архивын-журам-комиссын-дүрэм

Өргөдөл-гомдлыг-шийдвэрлэх-журам

сайдын-Загвар-батлах-тухай

Сайдын-тушаал-Өргөдийн-загвар

Сургалтанд-хамруулах-хөтөлбөр

тайлангийн-маягт-шинэчлэх-тухай

Татгалзсан-шийдвэрийн-бүртгэл-эрүүгийн-хэргийн-тэмдэглэлийн-загвар

Туслахын-ажил-үүргийн-хуваарь

Улсын-өмгөөлөгчийн-ажил-үүргийн-хуваарь

Үйлчлэгчтэй-хийх-ярилцлагын-загвар

ХЗДХСайдын-баталсан-Хөгжлийн-стратеги-хөтөлбөр

ХЗТТ-ийн-үйлчилгээний-стандарт

ХЗТТ-ын-Албан-хэрэг-хөтлөлтийн-журам

Хөдөлмөрийн-дотоод-журам-2014-2018

Шагнал-журам