Хууль зүйн туслалцааны төв ньтөлбөрийн чадваргүй яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах, тэдэнд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэй төрийн байгууллага юм.

ТА ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА АВАХДАА ДАРААХ БИЧИГ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛНЭ:

  1. Хууль зүйн туслалцааны төвөөс батлагдсан өргөдлийн маягтыг бөглөх; (Өргөдлийн маягт татах )

  2. Баг, хорооны нийгмийн ажилтнаас төлбөрийн чадваргүй болохыг тогтоосон тодорхойлолт авах (Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй, тухайн үеийн ядуурлын шугамаас доогуур орлоготой өрхийн гишүүд хамаарагдана).