/2019-03-14 09:27:00/

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө


Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 онд хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 онд хийгдэх авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/ 

 

Холбоотой байгууллагууд