Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн нарын сургалт зохион байгууллагдлаа

2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгууллагдсан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг байгууллагуудын  Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн нарыг чадавхижуулах сургалтад Хууль зүйн туслалцааны төвийн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн хамрагдав.

Хууль зүйн туслалцааны төв